Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku utworzony został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 37/IX/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku określa Statut Ośrodka, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XIV/74/19 z dnia 11 grudnia2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Piątek  ul. Łowicka 4, zaś obszarem działania gmina Piątek.

Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych przepisów nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek jest jednostką finansowaną w zakresie zadań własnych z budżetu gminy, a w zakresie zadań zleconych z budżetu województwa. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku posiada własną obsługę finansową.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku należy:

1) wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej osobom kwalifikującym się do takiej pomocy, zamieszkałych na terenie gminy;

2) prowadzenie analizy, oceny i prognozy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) oddziaływanie na poszczególne środowiska celem ich uaktywnienia w kierunku przezwyciężania sytuacji kryzysowych;

4) prowadzenie pracy socjalnej;

5) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udziału w tworzeniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się warunkom społecznym;

6) realizowanie świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7) oraz realizowanie innych zadań zleconych.

W celu wykonywania zadań ośrodek współdziała z organami samorządu gminnego i powiatowego, placówkami służby zdrowia, domami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami uzupełniającymi działalność państwa w zakresie pomocy społecznej i innymi instytucjami w zależności od potrzeb korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności. Kierownika zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy wójt gminy.

Do zakresu zadań kierownika należy:

1) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz w zakresie posiadanych upoważnień rady gminy i wójta;

2) organizacja i nadzór pracy podległych mu pracowników ośrodka;

3) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez organy samorządu gminnego i wojewodę;

4) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i racjonalnym wykonywaniem planów finansowych.

Kierownik wspólnie z główną księgową ośrodka sporządza projekt planu finansowego ośrodka, z uwzględnieniem kwot wynikających z układu wykonawczego budżetu gminy, przedstawiając go do uchwalenia Radzie Gminy. Ponadto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa corocznie Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka.

e-mail: gops@ugpiatek.pl

e-mail: gops@gopspiatek.pl (e-mail od 07.05.2020r. do odwołania nieczynny)

faks: 24 722-13-63

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą