Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku

Sprawozdania z działalności GOPS

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku

za rok 2018

 

 

Wstęp

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku został utworzony w dniu 01 maja 1990r. Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątku z dnia 26 kwietnia 1990r. Obecnie obowiązuje Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 25 marca 2013r. przyjęty Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXVIII/141/13.

 

 1. Struktura organizacyjna GOPS w Piątku

 

Ośrodkiem kieruje jednoosobowo kierownik. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go osoba upoważniona (starszy pracownik socjalny) na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku w roku 2018 przedstawiało się następująco:

 

Tabela Nr 1.

Lp.

Stanowisko

Liczba etatów

1.

Kierownik

1 etat

2.

Główna księgowa

1 etat

3.

Pracownik socjalny

1 etat

4.

Starszy pracownik socjalny

2 etaty

5.

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

1 etat

6.

Inspektor ds. administracyjno-biurowych

1 etat

7.

Pomoc administracyjna

0,5 etatu (przez 3 miesiące)

8.

Asystent rodziny

0,5 etatu

9.

Opiekun

2 etaty

Struktura zatrudnienia GOPS w Piątku, stan na 31.12.2018r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku korzystał ze stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy w ramach, którego przez 6 miesięcy uzyskaliśmy zatrudnienie pomocy administracyjnej.

 

 1. Realizacja zadań

 

W 2018 r. Ośrodek  realizował   zadania w zakresie:

- pomocy społecznej;

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

- realizacji stypendiów i zasiłków szkolnych;

- dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

- świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych, zasiłków dla  opiekuna, wsparcia kobiet w ciąży i  rodzin  „Za  życiem”;

- świadczeń funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

-świadczeń  wychowawczych;

-świadczenia Dobry Start

-opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- postępowania w sprawach wydawania Karty Dużej  Rodziny;

-wypłacania  wynagrodzenia za sprawowanie  opieki

- obsługi technicznej i organizacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.

 

 

 

 1. Pomoc społeczna

         Realizując zadania ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               w Piątku w roku 2018 roku objął świadczeniami pomocy społecznej 124 rodziny, jest to o 23 rodziny mniej niż w roku 2017.                                                                                                                              Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej do października 2018r. wynosiło 514,00 zł na osobę w rodzinie i 634,00 zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym, przy wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności tj. bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba itp. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów                    z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium dochodowe od października 2018r. wynosi 528,00zł dla osoby w rodzinie i 701,00zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Świadczenia z pomocy społecznej w 2018 roku przyznano z powodu:

     - bezrobocia - 62 rodziny ( w 2017r. 74 rodziny),

     - ubóstwa – 49 rodzin ( w 2017r. 57 rodzin),

     - długotrwałej lub ciężkiej choroby – 46 rodzin (w 2017r. 62 rodziny),

     - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa         

        domowego -36 rodzin (w 2017r. 44 rodziny),

     - niepełnosprawności -35 rodzin (w 2017r. 33 rodzin),

     - alkoholizmu -14 rodzin ( w 2017r. 12 rodzin),

     - potrzeby ochrony macierzyństwa -11 rodzin ( w 2017r. 14 rodzin),

     - zdarzenia losowego -2 rodziny (w 2017r. 2 rodziny),

     - bezdomności - 4 rodzin (w 2017r. 3 osoby).

    

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wyniosły: 7 414 671,34zł, z tego       - z dotacji – 6 586 609,27 zł, z budżetu gminy – 828 062,07zł.

W 2018 roku świadczenia w ramach zadań własnych i zleconych otrzymały:

   - zasiłek stały - 29 osób, kwota wypłaconych świadczeń -141 488,41 zł,

   - wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane

      przez sąd - 2 osoby, kwota wypłaconych świadczeń – 6 156,00 zł,

   - zasiłek okresowy 43 osób, kwota wypłaconych świadczeń -56 568,41 zł, z powodu:

   - bezrobocia - 31 osób,

   - długotrwałej choroby - 6 osób,

   - niepełnosprawności – 1 osoby,

   - innych przyczyn – 5 osób,

   - zasiłek celowy – 68 osób, kwota wypłaconych świadczeń – 41 298,00 zł ( w tym

     schronienie dla 1 osoby na kwotę 12 899,00 zł),

   - zdarzenie losowe - 2 rodziny -2 474,00 zł ( z własnych – 2 474,00 zł).

Zasiłki celowe przeznaczone były min. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków, energii elektrycznej i zdarzenia losowego, dofinansowania pobytu w schronisku dla bezdomnych.

 

 1. Dożywianie

Z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 korzystały:

- dzieci do 7 roku życia,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne.

Świadczenia te realizowane były w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w tej formie została przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, gdzie dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 na osobę w rodzinie                        - tj. 771,00 zł i kwoty 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, od października 2018r. kwoty 792,00zł dla osoby w rodzinie i 1051,50zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym.

Programem objęto 153 osoby. Z posiłku skorzystały 54 osoby, w tym 49 dzieci. Zasiłek celowy i pomoc rzeczową otrzymało 99 osób.

Koszt Programu wyniósł 53 481,00 zł, z tego środki własne 21 400,00 zł, dotacja -32 081,00 zł. Z Programu, na wniosek dyrektorów szkół bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto dożywianiem 7 uczniów. Liczba osób korzystających z posiłku na wniosek dyrektora nie mogła przekroczyć 20% ogółu dożywianych uczniów w szkołach funkcjonujących                              na terenie gminy.

 

 

 1. Usługi opiekuńcze

Dla osób, które wymagają pomocy opiekuńczej, a rodzina tej pomocy nie może zapewnić realizowana była pomoc w formie usług opiekuńczych. Zadanie należy do obowiązków gminy. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustalał ich zakres, czasookres świadczenia i odpłatność. W roku 2018 usługami opiekuńczymi objęto 9 osób. Usługi wykonywały zatrudnione opiekunki. Kwota wydatkowana na usługi 93 570,36zł. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wpływy wniesione przez podopiecznych wyniosły 6 671,94 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy Piątek                                                                 i uzależniona jest od wysokości otrzymywanego świadczenia, liczby godzin świadczonych usług oraz możliwości zapewnienia pomocy przez rodzinę. Koszt 1 godziny usług w 2018 roku wynosił 19,86 zł.

 

 1. Domy Pomocy Społecznej

            Na koniec roku mieliśmy jeden złożony wniosek na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Klient oczekuje na umieszczenie w DPS. Najczęstszy powód umieszczenia                           w placówce to konieczność zapewnienia specjalistycznej całodobowej opieki, której rodzina nie mogła zapewnić, przewlekła choroba i długi okres oczekiwania na umieszczenie                                  w zakładzie opiekuńczo leczniczym.

W roku 2018 w DPS przebywało 9 osób z terenu gminy Piątek. W roku 2018 umieszczono                    w DPS 1 osobę.

Z budżetu Gminy wydatki wyniosły-187 947,00 zł. Średni koszt dofinansowania przez gminę w DPS w roku 2018 wynosił od  1.768,78 zł do 2.510,32 zł miesięcznie dla jednej osoby.

 

 1. Schronienie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia to przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.                         W schronisku dla osób bezdomnych i w domu samotnej matki przebywała 1 osoba.                            Koszt pobytu w tych placówkach wyniósł – 12 899,00 zł. W 2018r. GOPS w Piątku miał podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT w Ozorkowie, od 01.01.2019r. współpracujemy z Fundacją METAMORFOZA w Feliksowie, powiat poddębicki.

 

 1. Sprawienie pogrzebu

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu osobom, które nie posiadają rodziny i nie miały uprawnień do uzyskania zasiłku pogrzebowego.                           W 2018r. GOPS w Piątku współfinansował 3 pogrzeby, na łączną kwotę 6520,00zł.

 

 1. Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin                           w środowisku społecznym. Prowadzona była z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia                             i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Pracą socjalną obejmowane były osoby korzystające z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej, ale również osoby nie korzystające z pomocy finansowej.

W roku 2018 udzielono pomocy w formie pracy socjalnej dla 61 rodzin. Kontrakt socjalny zawarto z 9 osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Przeprowadzono 302 wywiady środowiskowe i aktualizacyjne u klientów Ośrodka oraz 2 wywiady na rzecz innych instytucji i organizacji.

W zakresie pomocy społecznej wydano 415 decyzji, w tym 7 odmawiających przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.   

   

 1. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2018 na umowę o pracę zatrudniony był asystent rodziny. Asystent rodziny objął wsparciem 6 rodzin. Pomoc skierowano do rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2018r. nie zakończono współpracy z żadną z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

Środki na zatrudnienie asystenta rodziny pozyskane zostały z „Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej ” w kwocie  7 421,00 zł (w tym: z dotacji 5 326,00 zł                   i funduszu pracy – 2 095,00 zł). Całkowity koszt zadania 20 411,62zł.

        W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 7 dzieci (w 1 rodzinie - 5 dzieci,                                      w 2 rodzinach po 1 dziecku). Gmina w roku 2018 poniosła wydatek w wysokości 23 668,32 zł, nie ponosiła kosztów z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zawodowej.               

 

 1. Stypendia i zasiłki szkolne

W 2018 roku realizowana była pomoc materialna dla uczniów w formie                            stypendiów i zasiłków szkolnych. Do stypendium zakwalifikowane zostały rodziny, mające na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym i spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej. W przypadku zdarzenia losowego – min. zgonu rodzica, nagłej choroby przysługiwał zasiłek szkolny niezależnie od dochodu rodziny.

Kwota przyznanych zasiłków i stypendiów szkolnych wyniosła- 75 080,00 zł, z dotacji                  49 415,00 zł, ze środków własnych – 25 665,00 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 4 uczniów, stypendium szkolne 91 uczniów.

Kwota stypendium w 2018 r. wynosiła 100,00 zł miesięcznie i objęła okres 10 miesięcy, kwota zasiłku szkolnego - 620,00 zł.

Wysokość stypendium nie może być niższa niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego określonego                 w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i wyższa niż 200% tej kwoty (od 99,20 zł - 248,00 zł). Obsługę świadczeń prowadził GOPS.

 

 1. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

         Realizując zadania ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin na kwotę 32 426,45 zł wraz z dodatkiem energetycznym.

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczał 125% najniższej emerytury tj. 1 287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w przypadku prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego tj.1 802,00 zł. Dodatek mieszkaniowy stanowił różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a 15% (20%*), 12%(15%*) i 10%(12%*) dochodem gospodarstwa domowego.

*w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 1-osobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku jest uzależniona od: liczby osób zajmujących lokal mieszkalny, ponoszonych opłatach, przypadającym dochodzie na osobę.

      W roku 2018 dodatek energetyczny otrzymały 3 rodziny w wysokości 326,67 zł. Dodatek energetyczny otrzymują osoby i rodziny uprawnione do dodatku mieszkaniowego oraz posiadające umowę z zakładem energetycznym. Wysokość dodatku energetycznego wynosi 11,35 zł dla gospodarstwa 1-osobowego, 15,77 zł dla gospodarstw domowych o liczbie od 2-4 osób, 18,92 zł dla gospodarstw powyżej 5 osób.     

 

 

 1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

W zakresie realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia przyznano dla 285 osób. Wydatki wyniosły  1 871 558,02 zł. 

Świadczeniami rodzinnymi są:

Zasiłki rodzinne – przysługują, jeżeli dochód rodziny albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługiwał, gdy dochód na osobę lub osobę uczącą się nie przekraczał kwoty 764,00 zł.

wysokość zasiłku rodzinnego - 95,00 zł do 5-go roku życia,

wysokość zasiłku rodzinnego – 124,00 zł powyżej 5-go roku życia do 18-go r. życia,

wysokość zasiłku rodzinnego - 135,00 zł powyżej 18 r. ż do ukończenia 24 roku życia.      

W roku 2018 zasiłek rodzinny wypłacono dla 368 dzieci na kwotę 690 167,87zł.                           Osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przyznane zostały dodatki z powodu:

  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 8 osób,                       kwota – 24 510,44 zł,

  - z tytułu urodzenia dziecka – 15 osób, kwota 15 000,00 zł,

  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16 osób, kwota świadczeń – 31 095,30 zł,

  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 20 osób, kwota 22 257,46zł (dodatek w wysokości 90,00 zł do 5-go r. ż, powyżej do ukończenia 24 r. ż -110,00 zł),

  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -345 osób, kwota -35 620,14 zł,

  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -99 osób,

      kwota -64 299,10 zł (dodatek w wysokości 113,00 zł na zakwaterowanie i 69,00 zł –

     dojazd do szkoły),

  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 osób, kwota -82 867,02

      zł ( kwota 90,00 zł na trzecie i kolejne dzieci).

  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 48 osób, kwota – 48 000,00 zł,

  - świadczenie rodzicielskie - 14 osób, kwota – 88 369,60 zł,

  - zasiłek pielęgnacyjny - 92 osoby, kwota – 162 500,00 zł,

  - świadczenia pielęgnacyjne - 22 osoby, kwota -377 225,00 zł,

  - specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 osoby, kwota – 11 536,00 zł,

  - jednorazowe świadczenie „Za życiem”- 0 osób –0,00 zł,

  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 10 osób, kwota – 50 079,95 zł,

  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 osoby, kwota – 3 203,22 zł,

  - zasiłek rodzinny z art. 5 ust.3 u o ś r (złotówka za złotówkę) – 19 osób, kwota – 27 012,33zł,

  - zasiłek dla opiekuna - 3 osoby, kwota – 19320,00 zł,

  - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla

     opiekuna - 3 osoby, kwota – 5 316,66 zł,

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku

     opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna - 15 osób, kwota – 11729,85 zł,

  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21 osób, kwota – 90 650,00 zł,

  - koszty obsługi od wydanej decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego - 240,00 zł,

  - koszty obsługi ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- 0,00 zł,

  - koszty obsługi ustawy o świadczeniach rodzinnych -54 580,10 zł.

 

 1. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Kwota zwrócona przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń                                    z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosła w 2018 r.                                                     53 577,14 zł. Na terenie Gminy zamieszkuje 10 dłużników. Trzech dłużników podjęło zatrudnienie, 2 osoby zarejestrowały się jako osoby bezrobotne.

 

 

 1. Świadczenie wychowawcze

Świadczeniem wychowawczym w 2018 r. objęto 437 rodzin, w 2017r. 472 rodziny.                   Do Ośrodka wpłynęło 425 wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019. Świadczenia przyznane zostały dla 719 dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń – 4 064 969,00 zł.  Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł – 4 126 635,34 zł. Dochód uprawniający do świadczenia nie zmienił się od czasu wprowadzenia programu i wynosi na pierwsze dziecko kwotę 800,00 zł na osobę, w przypadku, gdy wychowywane jest niepełnosprawne dziecko -1 200,00 zł na osobę.

 

 

 1. Świadczenie DOBRY START

Pomoc w formie Świadczenia DOBRY START przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie Dobry start wynosi 300,00zł. Liczba dzieci, którym przyznano w/w pomoc na terenie Gminy Piątek wynosi 724. Wydatki na świadczenie wyniosły 217 200,00zł, koszty obsługi 7 210,00zł.

 

 1. Zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W roku 2018 dla 14 osób nieposiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń leczniczych finansowanych ze środków publicznych zostały wydane decyzje.

Decyzje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym zostały przyznane na wniosek klienta oraz                   na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego potwierdzającego sytuację materialną, rodzinną oraz brak możliwości przez wnioskującego pokrycia kosztów leczenia.

 

 1. Ubezpieczenie zdrowotne

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku opłacał składkę za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którym objęto 25 osób. Koszt świadczeń wyniósł 11 667,55 zł- pokryty z dotacji.  

 

 1. Karta Dużej Rodziny

Karty Dużej Rodziny wydano dla 11 rodzin, w tym 34 kart dla dzieci i 19 kart dla rodziców. Przyznana dotacja na realizację Kart - 100,00 zł, wykonanie -79,31zł.

Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny.

 

 1. Wynagrodzenie dla opiekuna

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu przyznawane jest przez sąd. Aktem prawnym regulującym postępowanie jest ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.                W roku 2018 wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę wypłacono 2 osobom                            w wysokości 6 156,00 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest z majątku osoby ubezwłasnowolnionej lub środków publicznych w wysokości ustalonej przez sąd, stanowiącej 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Przyznanie świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

 

 

 

 

 

 1. Obsługa techniczna i organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego                                            ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej dla Zespołów Interdyscyplinarnych. Obecnie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z 14 osób. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na Ośrodek w rozdziale 85219 wyniosły: 499 136,54 zł, z dotacji 98 582,71 zł,                 ze środków własnych 400 553,83 zł i przeznaczone zostały na: wynagrodzenia wraz                                   z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonicznych, odpisy na ZFŚS, zakup szkoleń, koszty podróży służbowych oraz zakup usług medycznych.

 

 1. Pozostała działalność GOPS w Piątku

 

 1. Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2018 r. korzystaliśmy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą objęto 307 osób. Klienci PO PŻ to osoby, których dochód nie przekraczał 1.268,00zł w jednoosobowym gospodarstwie domowym i 1.028,00 zł rodzinie. Od października 2018r. dochód uprawniający do uzyskania żywności z programu PO PŻ wynosi dla osoby samotnej 1402,00zł i dla osoby w rodzinie1056,00zł. Osoby, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, a ubiegały się o pomoc z Programu zobowiązane były złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym swoją sytuację materialną.

Artykuły spożywcze przekazywane były w formie paczek żywnościowych składających się                  z minimum 3 artykułów spożywczych z różnych grup towarowych. Paczka zawiera limity produktów, których nie można przekroczyć. W skład pełnej paczki dla jednej osoby wchodzi łącznie 115 opakowań następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z makreli                    w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, buraczki wiórki, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, miód wielokwiatowy.

 

 1. Pomoc dla kombatantów i osób represjonowanych

W zakresie pomocy dla kombatantów i osób represjonowanych GOPS opiniuje sytuację materialną, zdrowotną i mieszkaniową w celu udzielenia przyznania świadczenia z Funduszu. Osoby zainteresowane składają bezpośrednio wniosek do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje Kierownik Urzędu,                                po zasięgnięciu opinii Ośrodka, które sporządzono dla 4 wnioskujących.

 

 

 

 

 1. Informacje dodatkowe

Od listopada 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku posiada własną stronę internetową, na której udostępniane są informacje na temat w/w instytucji, form pomocy,                          z których mogą skorzystać klienci tutejszego ośrodka.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku uczestniczą w licznych szkoleniach mających na celu systematyczne podnoszenie ich kwalifikacje i zapewnienie jak najwyższej jakości obsługi klientów.

 

 1. Podsumowanie

Przy tak różnorodnych kategoriach osób i rodzin wymagających wsparcia w pomocy społecznej, we wspieraniu rodziny, w świadczeniach rodzinnych, w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, świadczeniach wychowawczych, wszyscy klienci GOPS traktowani                             są z jednakową troską i każdemu z nich udzielana jest stosowna pomoc. Głównym celem Ośrodka jest wspieranie i łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko w formie materialnej ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym pracy socjalnej wobec indywidualnych osób i rodzin.  Rok 2019 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, żeby instytucja pomocy społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Jednakże pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, sektora bezpieczeństwa, organizacji pozarządowych, itp. Tylko stała                                     i systematyczna współpraca oraz wzajemne zrozumienie między tymi jednostkami pozwoli                  na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej.

 

Piątek, dn.19.02.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą